Mô hình Blended learning dựa vào phong cách học tập trong đào tạo giáo viên trình độ đại học

HỌC PHẦN CƠ SỞ NGÀNH

Lý thuyết đồ thị

Học phần lý thuyết đồ thị dành cho sinh viên đại học

Xem thêm Free

Lý thuyết tính toán

Học phần lý thuyết tính toán dành cho sinh viên đại học

Xem thêm Free