Learning style based blended learning in higher education
Gần 200.000 thạc sĩ, cử nhân thất nghiệp

Gần 200.000 thạc sĩ, cử nhân thất nghiệp

Lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật có tỷ lệ thất nghiệp cao hơn đặt ra bài toán cần phải đổi mới đào tạo tương ứng với nhu cầu tuyển dụng.

2016-08-03 00:00:00